• -

Samenwerken: voorkomen is beter, dan genezen!

Category:Nieuwsbrieven

Samenwerkingsverbanden tussen ondernemers ontstaan vaak spontaan en groeien verder uit.
Vaak regelen partijen niets ‘op papier’, met alle gevolgen van dien als er problemen ontstaan in de samenwerking.

Ook al zie je op tegen het opstellen van een overeenkomst en de daarmee gemoeide kosten, een goed contract kan in de toekomst altijd zijn vruchten afwerpen.

Opstellen van een overeenkomst

Waar moet je zoal aan denken bij het opstellen van een overeenkomst?
In de eerste plaats is de reden van de samenwerking van belang. Wat wil je door middel van samenwerken bereiken? Heb je dit helder voor ogen, dan wordt het eenvoudiger om de samenwerkingsovereenkomst vorm te geven.
Na het noemen van de namen van de partijen volgt in overeenkomsten een considerans.
Hier worden de overwegingen omschreven.
Doel van de considerans is duidelijk te maken wat de achtergronden van partijen zijn om de overeenkomst te sluiten.
In de overeenkomst kom je verder standaardbepalingen tegen zoals: definities, toepasselijk recht, overgang van rechten, procedures en een geschillenregeling.

Duidelijke formulering

Verder is van belang om de rechten en plichten die jij en je contractpartij over en weer hebben duidelijk te formuleren. Wie doet wat? Gaan jullie exclusief met elkaar in zee? Wanneer mogen gemaakte afspraken worden gewijzigd?
Wie brengt wat in? Wie is waarvoor aansprakelijk? Hoe wordt de opbrengst verdeeld? En ‘last but not least’, hoe wordt de samenwerking beëindigd.
Dit laatste is van groot belang. Regel goed hoe en onder welke voorwaarden jullie uit elkaar gaan.
De ervaring leert dat de beëindiging van een samenwerking regelmatig aanleiding geeft tot conflicten.

(Bron: Ambitions Accountants & Adviseurs)