• -

Middelingsregeling afgeschaft per 2023

Category:Nieuwsbrieven

Hoe werkt de middelingsregeling?

Het tarief in de inkomstenbelasting is progressief, wat betekent dat een hoog belastbaar inkomen in de top wordt belast en dat voor een lager belastbaar inkomen een lager belastingtarief geldt. Als er sprake is van een sterk wisselend inkomen, kan een verzoek tot middeling uitkomst bieden. Bij een middelingsberekening worden drie aaneengesloten jaren herrekend op basis van het gemiddelde inkomen in die jaren. Als het verschil tussen de daadwerkelijk betaalde belasting en de herrekende belasting hoger is dan een vastgestelde drempel, volgt een teruggaaf.

Een middelingsverzoek kan een mogelijkheid zijn als winsten in een onderneming sterk fluctueren, zoals in de varkenshouderij. Daarnaast is een middelingsverzoek ook mogelijk bij een staking met een hoge belaste stakingswinst ten opzichte van de resultaten van andere jaren.

Dien uw middelingsverzoek in uiterlijk 36 maanden nadat alle aanslagen onherroepelijk vaststaan. U mag zelf kiezen welken jaren u in de middeling betrekt. Een belastingjaar kan echter maar één keer in een middelingsverzoek worden betrokken.

Samenloop met verliesverrekening

Bij verliesverrekening worden in de inkomstenbelasting de verliezen verrekend met de positieve inkomens uit andere jaren. Voor de middeling worden de verliesjaren op nihil gesteld. Dit is verklaarbaar, omdat het negatieve inkomen als gevolg van de verliesverrekening aan jaren met een positief inkomen wordt toegerekend.

Heffingskorting en middelingsregeling

Onder de middelingregeling wordt in principe de belasting over het inkomen herrekend. Bij de herrekening van de belasting over het inkomen uit werk en woning wordt geen rekening gehouden met de heffingskortingen. Deze berekeningswijze heeft een negatief effect op de hoogte van de belastingteruggaaf. Heeft u in een bepaald jaar door een laag inkomen of een verlies geen gebruik kunnen maken van de heffingskorting? Dan bent u deze vermindering op de verschuldigde belasting kwijt. Door de afname van de algemene heffingskorting en arbeidskorting bij hoge inkomens treedt hier een vergelijkbaar effect op. Deze kortingen op de belasting worden binnen middelingsregeling geheel buiten beschouwing gelaten.

Afschaffing middelingsregeling

De regering stelt dat er relatief weinig gebruik wordt gemaakt van de middelingsregeling en schaft daarom deze regeling af. Slecht nieuws voor sectoren met sterk wisselende inkomens. Ondanks het feit dat de regeling geen rekening houdt met de heffingskorting, is dit naast de verliesverrekening de enige regeling die het negatieve effect van de progressieve heffing van belasting enigszins nivelleert.

Laatste periode van middeling

De middelingsregeling wordt met ingang van 1 januari 2023 afgeschaft. Hierdoor wordt een voordeel voor belastingplichtigen met een fluctuerend inkomen in de toekomst ontnomen. In recente antwoorden op Kamervragen is de afschaffing verduidelijkt. Hierbij werd aangegeven dat de 3-jaarsperiode 2022-2023-2024 de laatste periode is waarin een middeling kan worden toegepast.

Heeft u vragen over de middelingsregeling of wilt u laten beoordelen welke jaren het meest gunstig zijn om nog gebruik te kunnen maken van de middelingsregeling? Neem contact op met ons kantoor. 

[bron ABAB]