• -

FOR wordt met ingang van 1 januari 2023 afgeschaft

Category:Nieuwsbrieven

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over zzp’ers en de opbouw van fiscale oudedagsreserve (FOR).  Circa 300.000 ondernemers die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemers) hebben een FOR op de balans staan. Dit is circa 30% van het totale aantal IB-ondernemers. Jaarlijks voegen gemiddeld 80.000 ondernemers een bedrag toe aan de FOR en onttrekken gemiddeld 26.000 ondernemers een bedrag aan de FOR.

De staatssecretaris is ervan op de hoogte dat een grote groep ondernemers die gebruikmaakt van de FOR het betreffende bedrag niet opzij zet voor een oudedagsvoorziening. Toevoeging aan de FOR is slechts een papieren handeling en gaat niet gepaard met een financiële transactie, zoals dat wel het geval is als premies voor een lijfrente worden betaald. De FOR biedt hierdoor geen zekerheid dat daadwerkelijk zal kunnen worden genoten van een oudedagsvoorziening. Op het moment van het vrijvallen van de FOR wordt in ongeveer de helft van de gevallen niet gelijktijdig een lijfrente aangeschaft. De FOR heeft daardoor vaak alleen het effect van belastinguitstel.

De staatssecretaris acht dit ongewenst en wil daarom met ingang van 1 januari 2023 de FOR afschaffen. Met de Wet toekomst pensioenen wordt de ruimte vergroot om in de derde pijler fiscaal gefaciliteerd een oudedagsvoorziening op te bouwen. Daarmee wordt een stap gezet richting een arbeidsvormneutraal pensioenkader. Hiermee worden de mogelijkheden om als ondernemer te sparen voor de oude dag vergroot.

Zoals in de Voorjaarsnota 2022 eerder al aan is gegeven wordt de FOR in veel van de gevallen uiteindelijk niet benut om te voorzien in een oudedagsvoorziening. Als onderdeel van het Belastingplan 2023 zal daarom worden voorgesteld de FOR af te schaffen in de vorm van het, met ingang van 1 januari 2023, niet meer (verder) mogen opbouwen van de FOR, waarbij de tot en met 2022 opgebouwde FOR op basis van de huidige regels kan worden afgewikkeld.

Door het afschaffen van de aftrekbaarheid van toevoegingen aan de FOR wordt een meer gelijke fiscale behandeling van arbeid voor werknemers in loondienst, ondernemers en aanmerkelijkbelanghouders bereikt, wordt het gebruik van de FOR met het oog op belastinguitstel tegengegaan en kan er voor worden gezorgd dat reële oudedagsvoorzieningen extern dienen te worden ondergebracht (zoals ook bij de afschaffing van pensioen in eigen beheer is bewerkstelligd).

[Bron BERICHT MINISTERIE VAN FINANCIËN]

Indien u op dit moment doteert aan de FOR dan zal de laatste dotatie in het jaar 2022 kunnen plaatsvinden. 

 

Hoe verder voor oude dag zorgen?

Welke mogelijkheid heeft de IB-ondernemer na 2023 nog om voor zijn oude dag te sparen?  U kunt een lijfrente storten bij een bank of verzekeraar. De inleg hiervoor is in principe aftrekbaar en de uitkering van de lijfrente is te zijner tijd belast. De mogelijkheid van het storten van een  lijfrente wordt nog aantrekkelijker als het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen wordt aangenomen.  (de aftrek ruimte wordt vergroot)

Voor meer informatie neemt u gerust contact op met een van onze collega’s van YSEL BPO Services.  Wij praten u dan bij.