• -

Eigen woning en hoogste belastingschijf: mogelijk in de toekomst geen aftrek maar bijtelling

Category:Nieuwsbrieven

De kans dat u als belastingplichtige met een lage eigenwoningschuld en een belastbaar inkomen in de
vierde belastingschijf (2017; > € 76.072)inkomstenbelasting voor uw eigen woning gaat betalen in plaats van aftrekken, wordt steeds groter.

Het inkomen uit eigen woning bestaat uit het eigenwoningforfait minus de hypotheekkosten. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde.
Als het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare hypotheekkosten, dan heeft u recht op de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld.
Per saldo is de hypothecaire aftrek/bijtelling nihil.

Tariefmaatregel eigen woning

Wie echter de kosten van de eigen woning af kan trekken tegen 52% (vierde schijf),
krijgt te maken met de tariefmaatregel eigen woning.
De maatregel houdt in dat de hypotheekrenteaftrek jaarlijks geleidelijk wordt verlaagd (daling 0,5%-punt per jaar naar 38% in 2041). In 2017 ligt het tarief op 50%.
De jaarlijkse correctie op de aftrekbare kosten eigen woning (2017; 52%-50% = 2% / 2018 52%-49.5% = 2,5%) wordt ‘bijgeplust’.
Door de steeds hogere tariefcorrectie en de per 2013 ingevoerde annuïtaire aflossingseis zullen geleidelijk
steeds meer belastingplichtigen per saldo belasting gaan betalen over de eigen woning.

Voorbeeld hypotheekrentebijtelling:

Een eigenwoningbezitter heeft een eigen woningforfait van € 1.950. De aftrekbare hypotheekkosten bedragen€ 2.000.
Het belastbaar inkomen uit werk en woning bedraagt € 70.000 (vierde belastingschrijf).
De aftrek bedraagt in eerste instantie 52% x € 2.000 -/- € 1.950 = € 26.
Daarnaast vindt een verhoging plaats van 2% (tariefcorrectie)  van € 2.000 = € 40.
Per saldo moet hij dus inkomstenbelasting € 14 bijbetalen voor de woning. Dat bedrag wordt elk jaar hoger.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
losstaat van de tariefmaatregel en dus in dit voorbeeld niet van toepassing is.
Doordat de stijging van de tariefcorrectie neemt de kans dat u te maken krijgt met een hypotheekbijtelling, toe.

Hoe bijtelling voorkomen?

U kunt de hypotheekrentebijtelling voorkomen door (een deel van de hypotheekrenteaftrek) toe te rekenen aan de fiscale partner
van wie het belastbaar inkomen uit werk en woning niet in de vierde belastingschijf valt. Ook kan het verstandig zijn een deel van de eigenwoningschuld af te lossen.

Bron: HLB