• -

Aanpassing van box 3-heffing over werkelijk rendement?

Category:Nieuwsbrieven

Bron: SRA – Publicatiedatum: 23-09-2016

Er is al geruime tijd discussie over de box 3-heffing op spaargeld en ander vermogen, met name vanwege het veronderstelde rendement van 4% waarmee wordt gerekend. Het werkelijk rendement op spaartegoeden is namelijk al jaren veel lager dan dit percentage. Op termijn wil het kabinet box 3 beter laten aansluiten bij de werkelijke rendementen die mensen halen.

Nieuw box-3 systeem is mogelijk

Hoe te komen tot een box 3-heffing die beter aansluit bij het werkelijke rendement? Daar is onderzoek naar geweest. Hieruit komt naar voren dat een betere belasting van het werkelijke rendement mogelijk is. Dat heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën aan de Eerste en Tweede Kamer laten weten. Een nieuw box 3-systeem gaat echter niet zonder slag of stoot en duurt nog zeker enkele jaren.

Drie varianten

Uit dit onderzoek zijn drie manieren naar voren gekomen om het werkelijk rendement in box 3 te belasten dan wel dit te benaderen:

  1. een vermogensaanwasbelasting. De werkelijk behaalde rente op spaartegoeden en overige vorderingen wordt jaarlijks belast, evenals de koerswinst, rente en dividenden op aandelen, obligaties en derivaten.
  2. een vermogenswinstbelasting. Ook in deze variant wordt het werkelijke rendement belast, maar een koersstijging op een aandeel wordt bijvoorbeeld pas belast als dit aandeel wordt verkocht, geschonken of bij vererving.
  3. een forfaitair rendement dat dichter bij de werkelijkheid komt. Er wordt rekening gehouden met de vermogenssamenstelling van de individuele belastingbetaler en het forfaitair rendement per vermogenscategorie (zoals bank- en spaartegoeden, aandelen en onroerend goed) benadert zoveel mogelijk de actuele ontwikkelingen op de financiële markten.

Bij zowel variant 1 als 2 blijft het belastbaar inkomen op onroerende zaken en overig vermogen forfaitair bepaald.

Hoe nu verder?

Aan alle drie de varianten kleven zowel voor- als nadelen. Bovendien moeten er nog veel stappen worden gezet om uiteindelijk tot een volledig nieuw box-3 systeem te komen. Allereerst is de Tweede Kamer nu aan zet. De Kamer zal al dan niet moeten kiezen tussen de drie varianten. De gekozen variant kan dan vervolgens verder worden uitgewerkt.

Let op! Het duurt dus nog enkele jaren voordat een eventueel nieuw systeem van belasting op vermogen in werking kan treden.

Wijzigingen box 3 per 2017

Voorlopig is het onzeker of er een nieuw systeem komt en wanneer. Wél zeker is de wijziging van box 3 per 2017. Dan wordt het forfaitair rendement berekend aan de hand van een vermogensmix en drie schijven met elk een eigen jaarlijks wisselend forfaitair rendementspercentage. Het belastingtarief blijft 30% en er geldt vanaf 2017 een vrijstelling voor het gehele vermogen in box 3 van € 25.000 per persoon.