Monthly Archives: januari 2016

 • -

Middelingsregeling afgeschaft per 2023

Category:Nieuwsbrieven

Hoe werkt de middelingsregeling?

Het tarief in de inkomstenbelasting is progressief, wat betekent dat een hoog belastbaar inkomen in de top wordt belast en dat voor een lager belastbaar inkomen een lager belastingtarief geldt. Als er sprake is van een sterk wisselend inkomen, kan een verzoek tot middeling uitkomst bieden. Bij een middelingsberekening worden drie aaneengesloten jaren herrekend op basis van het gemiddelde inkomen in die jaren. Als het verschil tussen de daadwerkelijk betaalde belasting en de herrekende belasting hoger is dan een vastgestelde drempel, volgt een teruggaaf.

Een middelingsverzoek kan een mogelijkheid zijn als winsten in een onderneming sterk fluctueren, zoals in de varkenshouderij. Daarnaast is een middelingsverzoek ook mogelijk bij een staking met een hoge belaste stakingswinst ten opzichte van de resultaten van andere jaren.

Dien uw middelingsverzoek in uiterlijk 36 maanden nadat alle aanslagen onherroepelijk vaststaan. U mag zelf kiezen welken jaren u in de middeling betrekt. Een belastingjaar kan echter maar één keer in een middelingsverzoek worden betrokken.

Samenloop met verliesverrekening

Bij verliesverrekening worden in de inkomstenbelasting de verliezen verrekend met de positieve inkomens uit andere jaren. Voor de middeling worden de verliesjaren op nihil gesteld. Dit is verklaarbaar, omdat het negatieve inkomen als gevolg van de verliesverrekening aan jaren met een positief inkomen wordt toegerekend.

Heffingskorting en middelingsregeling

Onder de middelingregeling wordt in principe de belasting over het inkomen herrekend. Bij de herrekening van de belasting over het inkomen uit werk en woning wordt geen rekening gehouden met de heffingskortingen. Deze berekeningswijze heeft een negatief effect op de hoogte van de belastingteruggaaf. Heeft u in een bepaald jaar door een laag inkomen of een verlies geen gebruik kunnen maken van de heffingskorting? Dan bent u deze vermindering op de verschuldigde belasting kwijt. Door de afname van de algemene heffingskorting en arbeidskorting bij hoge inkomens treedt hier een vergelijkbaar effect op. Deze kortingen op de belasting worden binnen middelingsregeling geheel buiten beschouwing gelaten.

Afschaffing middelingsregeling

De regering stelt dat er relatief weinig gebruik wordt gemaakt van de middelingsregeling en schaft daarom deze regeling af. Slecht nieuws voor sectoren met sterk wisselende inkomens. Ondanks het feit dat de regeling geen rekening houdt met de heffingskorting, is dit naast de verliesverrekening de enige regeling die het negatieve effect van de progressieve heffing van belasting enigszins nivelleert.

Laatste periode van middeling

De middelingsregeling wordt met ingang van 1 januari 2023 afgeschaft. Hierdoor wordt een voordeel voor belastingplichtigen met een fluctuerend inkomen in de toekomst ontnomen. In recente antwoorden op Kamervragen is de afschaffing verduidelijkt. Hierbij werd aangegeven dat de 3-jaarsperiode 2022-2023-2024 de laatste periode is waarin een middeling kan worden toegepast.

Heeft u vragen over de middelingsregeling of wilt u laten beoordelen welke jaren het meest gunstig zijn om nog gebruik te kunnen maken van de middelingsregeling? Neem contact op met ons kantoor. 

[bron ABAB]

 

 

 

 

 


 • -

Roering over het gejubel. De jubelton gaat verdwijnen.

Category:Nieuwsbrieven

Enige jaren geleden is de zogenaamde jubelton in het leven geroepen. Men mocht van één ieder vrij van schenkbelasting (ruim) een ton ontvangen voor de aankoop van een eigen woning, die als hoofdverblijf zou dienen.   

De jubelton vergrootte de ongelijkheid op de huizenmarkt.  Jonge kopers die een schenking krijgen, kunnen meer bieden voor een woning, dan leeftijdsgenoten die geen schenking krijgen.
Kopers die zo’n belastingvrije schenking ontvangen, gebruiken die bovendien meestal niet om de hypotheekschuld te verlagen of om minder geld te lenen, zoals eigenlijk de bedoeling was van de vrijstelling, maar kopen er een duurder huis mee, zo bleek uit onderzoek. De vrijstelling drijft de huizenprijzen dus nog verder op.

De afschaffing van deze vrijstelling is inzicht, maar zal niet eerder plaatsvinden dan in 2024.

Het ministerie geeft aan dat de Belastingdienst er geen capaciteit voor heeft, om de afschaffing eerder door te voeren. Er wordt aangegeven dat een snellere afschaffing niet mogelijk is door aanpassingen in de aangifte en de achterliggende systemen. Deskundigen op het gebied van informatietechnologie zijn hierover verbaasd en geven aan: ‘Zet die € 100.000 van de jubelton in je systemen op 0, en klaar is Kees’.

Dit lijkt echter niet voor 2024 te gaan gebeuren, zodat er nog bijna twee jaar gejubeld kan worden!

Mocht u gebruik willen maken van de Jubelton, neemt u dan gerust contact met ons kantoor Ysel BV op. 

 

 

 

 

 

 


 • -

Extra belastingvrij schenken weer verlaagd per 1/1 2022

Category:Nieuwsbrieven

Vanwege corona mochten bijvoorbeeld ouders in 2021 aan hun kinderen € 6.604 belastingvrij schenken in plaats van € 5.604. Die verhoging van € 1.000 liep op 1 januari 2022 af.

Het belastingvrije bedrag voor een schenking aan uw kleinkind of andere personen was ook verhoogd vanwege corona en bedraagt € 3.244 in plaats van € 2.244.

Belastingjaar 2022

Voor belastingjaar 2022 bedraagt de belastingvrije schenking aan kinderen € 5.677. Aan kleinkinderen en andere personen is dit € 2.274.

 

Doe aangifte van schenking

Heeft u in 2021 méér geschonken gekregen dan de normale jaarlijkse vrijstelling? Dan moet u als ontvanger van de schenking in principe vóór 1 maart a.s. aangifte doen (ook als u een beroep kunt doen op een éénmalig verhoogde vrijstelling). Zonder aangifte bestaat geen recht op de hoge vrijstelling en kan de Belastingdienst alsnog schenkbelasting heffen. De normale jaarlijkse vrijstelling bedroeg in 2021 € 6.604 voor een schenkingen aan kinderen en € 3.244 voor schenkingen aan anderen.

U doet aangifte door in te loggen op www. belastingdienst.nl > Mijn Belastingdienst en vervolgens op ‘Schenkbelasting > Belastingjaar 2021 > Aangifte schenkbelasting doen’ te klikken.

[BRON BELASTINGDIENST]


 • -

Aanschaf elektrisch wagenpark? Check de stimuleringsmaatregelingen 2022

Category:Nieuwsbrieven

 

Elektrisch rijden wordt zakelijk steeds populairder. Een goede ontwikkeling gezien de gestelde klimaatdoelstellingen. Zakelijk vervoer is namelijk goed voor 20% van de uitstoot van broeikasgassen. Wilt u investeren in elektrisch vervoer? Let op: de voorwaarden voor fiscaal voordeel en subsidie zijn gewijzigd.

 

Fiscaal voordeel elektrisch vervoer

Elektrische vervoersoplossingen zijn goed voor het milieu. Daarom waren elektrische personenauto’s de afgelopen jaren terug te vinden op de Milieulijst en kwamen zij in aanmerking voor fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Vanaf 2022 verandert dit. Voor personenauto’s kunt u geen aanspraak meer maken op de MIA. En dat geldt ook voor snor- en bromfietsen die elektrisch aangedreven worden.

Voor andere voertuigen bestaan er nog wel mogelijkheden voor aftrek. Maar de percentages en voorwaarden voor deze voertuigen zijn veranderd. Zo komt bij bestelbussen de eerste € 11.000 van uw investeringsbedrag niet in aanmerking voor aftrek. Ook nieuw is dat de aanschaf van volledig elektrische Automatisch Geleide Voertuigen (AGV) recht geeft op fiscaal voordeel. Het gaat hierbij om voertuigen die bestemd zijn voor het zonder chauffeur vervoeren van containers of trailers over bedrijfsterreinen. Verder kunt u in 2022 fiscaal voordeel verkrijgen voor de aanschaf van laadstations. De MIA-percentages verschillen per voertuigtype en lopen op tot 45%. In 2022 komt geen enkel voertuig meer in aanmerking voor Vamil.

SEBA subisidieregeling voor elektrisch vervoer

Schaft u zakelijk een volledig elektrische bedrijfsauto aan die onder de voertuigklasse N1 of N2 valt? Dan kunt u gebruikmaken van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). De subsidieregeling is erg populair, waardoor er geen garantie is dat er tot het einde van het jaar budget is. In totaal is er € 22 miljoen beschikbaar. De te verkrijgen subsidie is van toepassing op:

 • Voertuigcategorie N1
  De subsidie is 10% van de netto catalogusprijs (exclusief btw, inclusief bpm en opties aangebracht vóór afgifte kenteken). Voor kleine ondernemingen en non-profitinstellingen is dit 12%. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 voor iedere bedrijfsauto. 
 • Voertuigcategorie N2 (maximum gewicht tot 4.250 kg)
  De subsidie is 10% van de verkoopprijs zonder btw, zoals in de overeenkomst staat. Voor kleine ondernemingen en non-profitinstellingen is dit 12%. Het maximum bedraagt € 5.000 voor iedere bedrijfsauto. 

Voorwaarden regelingen

Elke regeling kent zijn eigen voorwaarden. Zo moet u een fiscale aanvraag binnen drie maanden na het tekenen van de koopovereenkomst gedaan hebben. Het jaar waarin u de koopovereenkomst heeft getekend, bepaalt welke Milieulijst van toepassing is op uw situatie.

Voor de SEBA-regeling moet u uw aanvraag indienen vóór de koop of financial leaseovereenkomst definitief is. Zo kunt u nog afzien van de koop als u geen subsidie ontvangt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de SEBA-regeling of fiscaal voordeel op het gebied van mobiliteit? Neem contact op met ons kantoor     Ysel BPO Services BV  038-4530371

[Bron ABAB]

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • -

Wat is er veranderd per 1 januari 2022? Een paar belangrijke veranderingen op een rij.

Category:Nieuwsbrieven

Met ingang van 1/1 2022 veranderen er allerlei wetten een regels. De belangrijkste veranderingen op een rij.

Inkomstenbelasting

 • De belastingschijven en -tarieven in box 1 en box 3 en de heffingskortingen zijn bijgesteld. Zo gaat het laagste tarief een klein beetje (0,07%) omlaag. En bij de heffingskortingen valt vooral de verlaging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting op voor werkende ouders met jonge kinderen. 
 • De vrijstelling in box 3 is verhoogd van € 50.000 naar € 50.650 per persoon.
 • Aftrekposten — denk aan hypotheekrenteaftrek, persoonsgebonden aftrekposten (zoals zorgkosten, giften en alimentatie) en ondernemersaftrek (zoals zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek) — zijn in 2022 nog maximaal aftrekbaar tegen 40% (was 43%).

Read More


 • -

Werknemers: de regeling met betrekking tot de thuiswerkkostenvergoeding.   

Category:Nieuwsbrieven

Met ingang van dit jaar mogen werkgevers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van € 2 per dag voor water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie, thee en wc-papier. Werknemers die een deel van de dag thuis werken en een deel van de dag op kantoor, moeten kiezen tussen de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer of de thuiswerkkostenvergoeding.

Read More


 • -

Huizenkopers zien vaker af van hypotheekrente aftrek

Category:Nieuwsbrieven

Uit cijfers van De Hypotheker blijkt dat de aflossingsvrije hypotheek steeds populairder wordt. Onder jonge huizenkopers- en bezitters steeg dit aantal zelfs met 42%. Zo kozen in 2021 veel meer huizenkopers tot 35 jaar (+28%) voor een (deels) aflossingsvrije hypotheek in vergelijking met 2020.

Read More


 • -

Tip/ Maak jaaropgaaf familiebank

Category:Nieuwsbrieven

Als u een bedrag leent aan een familielid of vriend voor de financiering van de eigen woning, maak dan een jaaropgaaf en verstrek die aan de lener, zodat er geen aftrekpost wordt vergeten en de jaarlijkse belastingaangifte inkomstenbelasting volledig en juist wordt ingevuld.

https://www.fiscalert.nl/sites/default/files/2022-01/Jaaropgaaf%20familiebanklening.pdf


 • -

Kinderopvangtoeslag onafhankelijk van gewerkte uren.

Category:Nieuwsbrieven

 

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de regels voor de kinderopvangtoeslag met ingang van 2023 versoepelen. Tot nu toe is de hoogte van kinderopvangtoeslag mede afhankelijk van het aantal uren van de ouder die het minst werkt. Voor veel ouders dit een lastige voorwaarde, met name voor ouders met onregelmatige werktijden, zoals oudernemers. Een onjuiste schatting kan immers leiden tot hoge terugbetalingen. De maatregel is opgenomen in het Besluit kinderopvangtoeslag 2023 dat ter consultatie (een oproep om mee te denken) is gepubliceerd. In hetzelfde besluit zijn ook maatregelen opgenomen voor meer toezicht en handhaving in de gastouderopvang, kosten € 6,4 miljoen. Deze kosten wil Van Gennip laten betalen door de toeslag voor gastouderopvang te verlagen. De maximum uur-prijs voor het recht op kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang wordt namelijk verlaagd met € 0,15.

Meer informatie op www.rijksoverheid.nl

 


 • -

Betaalrekeningen veel duurder

Category:Nieuwsbrieven

De prijs voor een standaard betaalrekening is de afgelopen 5 jaar gemiddeld met 42% gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De Consumentenbond vergeleek de huidige prijzen van 8 banken met de voordeligste betaalrekeningen van die banken in 2017. De grootste prijsstijging werd gemeten bij Triodos Bank. De kosten van de basisrekening voor 1 persoon stegen daar in vijf jaar tijd van € 28,50 naar € 60, een stijging van 113%. Bij Rabobank steeg de prijs met 73% naar € 27 per jaar. En bij ING werd een prijsstijging gemeten van 62% naar € 28,20. Alleen Knab verhoogde de prijs niet (kosten € 60 per jaar).

De prijsverschillen zijn groot. Wie een betaalpakket kiest moet echter niet alleen kijken naar de prijs, maar ook naar wat hij daarvoor krijgt. Er zijn pakketten met en zonder creditcard, het maakt uit of u een rekening wilt met 1 of 2 rekeninghouders, er zit verschil in tarieven voor roodstaan, papieren afschriften en de mogelijkheden voor geld storten en opnemen. Kijk dus goed wat u nodig heeft. Wellicht bent u elders of bij uw eigen bank goedkoper uit met een ander betaalpakket. Kijk voor meer informatie op de site van uw eigen bank en op www.consumentenbond.nl. En gebruik de www.consumentenbond.nl/betaalrekening/vergelijker.

LET OP: Bij sommige banken krijgt u bij een duurder betaalpakket soms korting op andere producten. Dat kan een duurder betaalpakket ook de moeite waard maken. Lees dus alle voorwaarden goed door