Monthly Archives: januari 2016

  • -

Wat verandert er als u gaat trouwen?

Category:Nieuwsbrieven

Binnenkort gaat trouwen niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen (samsam).
Voor bestaande huwelijken verandert er niets, maar wat wordt er anders voor nieuwe huwelijken?
Hoe zit dat met de erfenis of bij schenking?

Read More

  • -

Etentjes met relaties aftrekbaar?

Category:Nieuwsbrieven

Onlangs moest de rechter oordelen over de vraag of de kosten van etentjes van een adviseur
bij zijn cliënten aftrekbaar waren. Wat kunt u daarvan leren?

Read More

  • -

Wat verstaat de fiscus onder vakliteratuur?

Category:Nieuwsbrieven

Als u de kosten van vakliteratuur aan uw personeel vergoedt, kan dit onbelast.
Koopt u voor uzelf vakliteratuur, dan zijn de kosten aftrekbaar van de winst.
Maar wat is vakliteratuur eigenlijk? Hoe is de lezing van de Belastingdienst daarbij?

Read More

  • -

Afschaffing monumenten- en scholingsaftrek weer een jaar uitgesteld

Category:Nieuwsbrieven

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de voorgenomen afschaffing van de aftrek van uitgaven
voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven weer met een jaar uitgesteld, tot 2019.

Read More

  • -

Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten

Category:Nieuwsbrieven

De uitgaven voor een opleiding of studie, die wordt gevolgd met de bedoeling om inkomen uit werk en woning te verwerven,
zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Read More

  • -

Belastingheffing box 3 ontwikkeling: praktisch het werkelijk rendement bepalen.

Category:Nieuwsbrieven

De staatssecretaris van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden
om het vermogen in box 3 te belasten c.q. beter aan te laten sluiten op het werkelijk behaalde rendement.
Het rapport van dit (nadere) onderzoek is nu aan de Tweede Kamer aangeboden. Het meest haalbare
en praktische lijkt een aanpassing aan de huidige forfaitaire regeling (de ‘vermogensmix’).

Belangrijkste conclusie onderzoek: aansluiting werkelijk rendement praktisch niet haalbaar

De belangrijkste conclusie van het vervolgonderzoek is dat de in het eerdere rapport beschreven varianten voor burgers,
financiële instellingen en de Belastingdienst qua uitvoering structureel problematisch zijn. Deze varianten zijn een vermogensaanwasbelasting,
een vermogenswinstbelasting en een forfaitaire heffing over de individuele vermogensmix.
Een vermogensaanwasbelasting en een vermogenswinstbelasting sluiten voor inkomen uit spaartegoeden en beleggingsproducten aan bij de werkelijke rendementen.
Het verschil tussen beide varianten is het moment waarop belasting wordt geheven.
Bij een vermogensaanwasbelasting worden de vermogensmutaties jaarlijks in de heffing betrokken. Bij een vermogenswinstbelasting worden
de vermogensmutaties belast op het moment van realisatie. Langdurig uitstel van belastingheffing is in deze laatste optie mogelijk.
Dat kan leiden tot sterk wisselende belastingopbrengsten. Een vermogensaanwasbelasting voorkomt uitstel van belastingheffing, maar leidt tot wisselende belastinginkomsten,
doordat waardemutaties direct doorwerken in de heffing.

Haalbare variant: aanpassing huidige forfaitaire regeling

De meest haalbare variant lijkt een aangepaste versie van de huidige forfaitaire regeling. Aanpassingen van rendementspercentages,
de gewichten van sparen en beleggen in de vermogensmix per vermogensschijf, de lengte van de vermogensschijven,
het heffingvrije vermogen en het proportionele tarief zijn relatief eenvoudig aan te brengen.
Op die manier wordt beter aangesloten bij het werkelijke rendement. Dergelijke wijzigingen kunnen op korte termijn worden doorgevoerd. Kleine spaarders kunnen worden ontzien door:

• het heffingvrije vermogen te verhogen;
• het forfaitair rendement sneller te laten aansluiten op de actuele rendementen;
• In de eerste vermogensschijf alleen het spaarrendement in aanmerking te nemen.

Het aanpassen binnen het huidige systeem zou door opname in het Belastingplan 2018 per 1 januari 2018 al kunnen gebeuren.

Kabinetsreactie

De staatssecretaris heeft nog geen commentaar gegeven over de inhoud van het rapport.
De definitieve keuze voor een heffing in box 3, die beter aansluit bij de werkelijk behaalde rendementen, moet door een nieuw kabinet gemaakt worden.
Uiteraard houden wij u over de ontwikkelingen van de (voorgenomen) belastingheffing in box 3 op de hoogte.

Bron: Rijksoverheid


  • -

BOX 3 forfaitair rendement 2018 bekend gemaakt.

Category:Nieuwsbrieven

Vanaf 2017 is de belastingheffing in box 3 ingrijpend gewijzigd.
De belastingheffing is gebaseerd op een forfaitair rendement van een veronderstelde vermogensmix van spaartegoed en beleggingsvermogen.

Read More

  • -

Aftrek gemengde kosten naar 80% voor eenmanszaak en vof.

Category:Nieuwsbrieven

De aftrek voor bepaalde algemene kosten gaat in 2017 omhoog van 73,5% naar 80%.
De aanpassing van deze aftrek gaat echter alleen gelden voor ondernemers in de inkomstenbelasting (IB) en resultaatgenieters.

Read More

  • -

Let op de houdbaarheidsdatum bijtellingspercentage auto van de zaak

Category:Nieuwsbrieven

Gebruikt u (als ondernemer) of uw medewerker de auto van de zaak ook privé
en geldt hiervoor het lagere bijtellingspercentage dan het standaardtarief van 25%?

Read More

  • -

Eigen woning en hoogste belastingschijf: mogelijk in de toekomst geen aftrek maar bijtelling

Category:Nieuwsbrieven

De kans dat u als belastingplichtige met een lage eigenwoningschuld en een belastbaar inkomen in de
vierde belastingschijf (2017; > € 76.072)inkomstenbelasting voor uw eigen woning gaat betalen in plaats van aftrekken, wordt steeds groter.

Read More